Search
  • dungtd50mmo

How is Monday?

Thứ 2 của các bạn như thế nào

Trao đổi, bàn bạc thậm trí là "Tím cả tóc" đấy các bạn


Thứ 2 của Team Idea nhà DZT để có những ý tưởng mới, độc và lạ thì meeting là phần không thể thiếu._Góc nhà DZT_ #DZTcorp #office


29 views0 comments